Wiosna na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej cz. II

Wiosna na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej cz. II

22-23.04.2023

 • nocne zwiedzanie zamku z pochodniami

PROGRAM WYCIECZKI AUTOKAROWEJ:

DZIEŃ 1

Wyjazd z Warszawy, przejazd do Rabsztyna (ok. 300 km),
Rabsztyn ZAMEK RABSZTYN– pięknie zrekonstruowany zamek na Szlaku Orlich Gniazd. Jego nazwa wywodzi się z niemieckiego „Rabenstein”, czyli „Krucza Skała”. Okazałe ruiny są śladem pięknej niegdyś, królewskiej, średniowiecznej warowni, która powstała jeszcze w XIII wieku. Z czasem ten gotycki zamek rozrósł się w ogromny kompleks złożony z najstarszego zamku górnego, średniego, dolnego i renesansowego pałacu z przełomu XVI i XVII wieku.
CHATA KOCJANA– rodzinny dom Antoniego Kocjana, wybitnego konstruktora szybowcowego i szefa wywiadu lotniczego AK, który odkrył tajemnice niemieckiej broni V1 i V2. Na szybowcach konstrukcji Kocjana ustanowiono 40 krajowych rekordów szybowcowych oraz jeden rekord międzynarodowy, a na motoszybowcu Bąk dwa rekordy międzynarodowe. Spośród 1400 szybowców zbudowanych w Polsce w latach trzydziestych, połowa, to jego konstrukcje.

PUSTYNIA BŁĘDOWSKA Punkt widokowy Dąbrówka (355 m n.p.m.) to popularne wzgórze w Chechle na Jurze Krakowsko Częstochowskiej, a zarazem świetny punkt widokowy na cudną Pustynię Błędowską od strony północnej. Dąbrówka leży na granicy Małopolski i województwa śląskiego. Północna część pustyni widziana właśnie z Dąbrówki to dawny poligon wojskowy. Kiedyś odbywały się tutaj ćwiczenia wojskowe, dziś mają tu miejsce głównie skoki spadochronowe. W 1999 roku odbywały się tu manewry NATO, a w czasie II wojny światowej ćwiczyły tu oddziały Afrika Korps.

Ogrodzieniec GRÓD NA GÓRZE BIRÓW zrekonstruowany Gród Królewski na Górze Birów to prawdziwa gratka dla miłośników historii i poszukiwaczy śladów przeszłości. W masywie ostańca, na którym usytuowano drewniane grodzisko, znajdują się liczne jaskinie, dawniej zamieszkiwane przez naszych praprzodków. Przeprowadzone badania archeologiczne potwierdziły fakt bytności ludzi w tym miejscu już 30 tys. lat temu. Znalezione, pochodzące z różnych epok artefakty: rogowe i krzemienne narzędzia, przęśliki tkackie, groty strzał, końskie podkowy, czy gliniane naczynia umożliwiły poznanie historii miejsca i sposobu życia jego dawnych mieszkańców. Ostatni okres osadnictwa na terenie Birowa przypada na czasy wczesnośredniowieczne i średniowieczne. Powstała tu wtedy osada słowiańska wraz z położonym u podnóża góry cmentarzyskiem kurhanowym. Obecnie w zrekonstruowanym, stylizowanym na średniowieczną osadę Grodzie, turyści mogą zobaczyć wystawy tematyczne zgromadzone w chacie właściciela osady i wieży wojowników, w której znajdują się także, znalezione podczas prowadzonych badań artefakty.

zakwaterowanie w hotelu
obiadokolacja

ZWIEDZANIE ZAMKU Z POCHODNIAMI

DZIEŃ 2

śniadanie, wykwaterowanie

Smoleń ZAMEK PILCZA W SMOLENIU– pierwsza pewna wzmianka o Zamku pochodzi z 1394 roku, jednak warownia najprawdopodobniej istniała w tym miejscu już dużo wcześniej. Właścicielem zamku była m.in. trzecia żona króla Władysława Jagiełły – Elżbieta Pilecka-Granowska. Zamek Pilcza był w rękach rodziny Pileckich do drugiej połowy XVI w. Kolejni właściciele – Padniewscy, dość szybko przenieśli się do Pilicy, gdyż zamek w Smoleniu był dla nich za mały. Opuszczony zamek został zniszczony podczas najazdu szwedzkiego. Obecnie ruiny, kiedyś przepięknego zamku wybudowanego na szlaku Orlich Gniazd, są interesującym miejscem ze względu na swoją ciekawą historię, wartość architektoniczną oraz wyjątkowy klimat. Teren, na którym znajduje się Zamek Pilcza w Smoleniu jest bowiem rezerwatem przyrody. Zbocza wzgórza porośnięte są licznymi bukami, grabiami i modrzewiami. Na terenie rezerwatu znaleźć możemy również kilka gatunków roślin chronionych. Na terenie ruin zamku znajduje się taras widokowy na całą okolicę. Podobno widać nawet zamek w Ogrodzieńcu. Sama wieża posiada 16 m wysokości i 6 m średnicy.
UWAGA- na terenie obiektu jest sporo schodów.

Kościół św. Jana Chrzciciela w Pilicy W 1393 r. rozpoczęto budowę okazałego i wyniosłego kościoła w stylu gotyku nadwiślańskiego, pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, co było charakterystyczne w końcu XIV w. dla kościołów budowanych w sąsiedztwie rzek. Obecnie wygląd kościoła jest rezultatem wielu kompozycji architektoniczno-budowlanych, które miały miejsce w ubiegłych wiekach, przez co zmieniały się cechy charakterystyczne tej budowli z gotyku XIV w. do baroku wieku XVII. Prezbiterium – jest najstarszą częścią kościoła i zachowało swój gotycki styl do naszych czasów.
Spacer po rynku Rynek w Pilicy to dziś najważniejszy plac miasta. Został on wytyczony już w XIV wieku, podczas lokacji miasta i do dziś zachował typowy średniowieczny układ przestrzenny, z ulicami wychodzącymi z naroży i z farą przy jednym z nich.

SKAŁY RZĘDKOWICKIE– to jedna z najbardziej charakterystycznych i najpiękniejszych grup skalnych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Nazwa ich pochodzi od pobliskiej wsi Rzędkowice. Malownicza grupa skalna ma formę wału, który jest jedną z największych i najpiękniejszych tego rodzaju form krasowych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

Olsztyn ZAMEK W OLSZTYNIE k. Częstochowy – Zamek Olsztyn jest jednym z największych i najbardziej efektownych reliktów obiektów obronnych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wzniesiony w drugiej połowie XIII stulecia, przez ponad 300 lat był najważniejszym punktem oporu północno-zachodniej Małopolski, tuż przy granicy śląskiej, a także ośrodkiem zarządu królewskiego okręgu administracyjno-gospodarczego. Naz­wa Olsz­tyn sta­no­wi tra­wes­ta­cję daw­nej for­my Hol­sztyn i przy­pusz­czal­nie znaj­du­je swo­je źród­ło w ję­zy­ku nie­miec­kim. Wcześ­niej brzmia­ła o­na być mo­że Hol­stein, czy też Hoh­len­stein i wią­za­ła się z miej­scem po­cho­dze­nia o­sad­ni­ków za­kła­da­ją­cych wieś. Od­mien­na e­ty­mo­lo­gia na­wią­zu­je do nie­miec­kich słów hohl (pus­to), lub Höhle (pie­cza­ra) o­raz Stein (ka­mień). W wol­nym tłu­ma­cze­niu oz­na­cza to pus­ty ka­mień, lub pie­cz­arę, co tłu­ma­czy fakt, że w częś­ci pół­noc­nej za­mek o­sa­dzo­ny zos­tał na ska­le, któ­ra kry­je pod so­bą spo­rej wiel­koś­ci gro­tę.
WIEŻA OBRONNA– na której znajduje sie platforma widokowa z lunetą obserwacyjną. Z wieży roztacza się przepiękny widok na liczne ostańce, rezerwat krajobrazowy „Sokole Góry”, Częstochowę i Olsztyn.

Powrót do Warszawy

UWAGA: kolejność realizacji programu może ulec zmianie. WIELKIMI LITERAMI zaznaczono obiekty zwiedzane wewnątrz (biletowane). Obiekty sakralne zwiedzane wewnątrz w miarę dostępności. W czasie wycieczki przewidziana jest przerwa na obiad.

Cena zawiera:

 • przejazd klimatyzowanym autokarem
 • 1 nocleg w pokoju 2 osobowym w hotelu
 • wyżywienie: obiadokolację i śniadanie
 • opiekę pilota na całej trasie wycieczki
 • realizację programu (bilety wstępu, przewodników miejscowych)
 • ubezpieczenie NNW (10.000 zł)
 • zestawy Tour-Guide podczas zwiedzania z przewodnikiem

Cena nie zawiera:

 • gwarantowanego podwójnego miejsca w autokarze: 98 zł/os
 • obiadów w trakcie wycieczki (menu oraz ceny podane zostaną w późniejszym terminie)
 • dopłaty do pokoju 1 – osobowego – 100 zł/os

Wyjazd:

07:00 – Warszawa, parking przed PKiN (Kinoteka)

Przyjazd:

20:00 – Warszawa, parking przed PKiN (Kinoteka)

CENA/OS:

SENIOR*

*Senior – osoba, która w dniu wyjazdu ma ukończone 55 lat.

Galeria zdjęć

konto: PKO B.P. S.A. w Warszawie

22 1020 1026 0000 1902 0550 8918

Kontakt

602 431 440

Biuro podróży artur